Algemene Voorwaarden SVET®

Algemene Voorwaarden van SVET® School Voor Effectieve Cursussen (SVET), gevestigd te

Boskoop op Voorofscheweg 326. Geldig vanaf 28-08-2020.


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van SVET. De

voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van SVET. Op

verzoek zenden wij u per email een exemplaar.


1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en

betalingsvoorwaarden akkoord gaat. SVET behoud zich het recht voor haar leverings- en/of

betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden

van derden niet door SVET erkend.


1.4 SVET garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de

in het aanbod vermelde specificaties.2. Levering

2.1 Digitale cursussen worden direct na bevestiging van betaling toegankelijk gemaakt.


2.2 Aan de leveringsplicht van SVET zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door SVET

geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke

maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.


3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van

druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


3.3 Alle prijzen op de site van digitale boeken zijn in EURO's en exclusief 9% BTW.


3.4 Alle prijzen op de site van cursussen met docente in de klas zijn in EURO's en exclusief 21%

BTW.4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand

(artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de koop binnen een periode van 14

dagen zonder opgave van reden te ontbinden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde

zaken zijn afgeleverd.5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij SVET, dan worden uw gegevens opgenomen in het

klantenbestand. SVET houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet

verstrekken aan derden.


5.2 SVET respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een

vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 


5.3 SVET maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies

om uzelf van deze lijst te verwijderen.6. Garantie

6.1 SVET garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid,

betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid

zijn bedoeld.


6.2 De garantietermijn van SVET komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. SVET is echter

nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele

toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de

zaken.


6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien

blijkt dat de afgeleverde zaakverkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze

gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan SVET.


6.4 Indien klachten van de afnemer door SVET gegrond worden bevonden, zal SVET naar haar

keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over

de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SVET en mitsdien het

bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende

zaken. Iedere aansprakelijkheid van SVET voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,

waaronder medebegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van

indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.


7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt SVET zich het recht voor

de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of

daarvan af te wijken.


7.3 Aanbiedingen van SVET gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.


7.4 SVET kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te

begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of

verschrijving bevatte.


7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk

overeengekomen.8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen SVET en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht

door SVET op haalbaarheid is beoordeeld.


8.2 SVET behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten

niet te accepteren.9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc. op de internetsite van SVET gelden slechts bij

benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van

de overeenkomst.10. Overmacht

10.1 SVET is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden

nagekomen ten gevolge van overmacht.


10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in

redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze

toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in deelektriciteit, storingen in e-mail verkeer en

storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,

werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/

of fabrikanten van SVET alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of

transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.


10.3 SVET behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te

schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te

vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk

blijft. In geen geval is SVET gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


10.4 Indien SVET bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds

geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur

te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.

leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Eigendom van alle door SVET aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij SVET

zolang de afnemer de vorderingen van SVET uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere

gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te

verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en

zolang de afnemer de vorderingen van SVET wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige

verbintenissennog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten

en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

Refund Policy SVET®

Refund Policy van SVET® School Voor Effectieve Cursussen (SVET), gevestigd te Boskoop op

Voorofscheweg 326. Geldig vanaf 28-08-2020.


1. Cursussen

1.1 Voor alle cursussen van SVET met een begindatum, geldt dat de plek in de cursus opgezegd kan

worden tot 7 dagen voor het begin van de cursus. Al het betaalde geld wordt dan binnen 14 dagen

teruggestort door SVET. Indien de aanvraag voor de refund niet tijdig is gedaan, hoeft SVET de

terugbetaling niet te voldoen.


1.2 Voor alle online cursussen van SVET die zelfstandig (op elk moment) te beginnen zijn, geldt dat

er een refund kan plaatsvinden als de aanvraag daarvoor binnen 14 dagen na betaling van de cursus

heeft plaatsgevonden. Al het betaalde geld wordt dan binnen 14 dagen teruggestort door SVET.

Indien de aanvraag voor de refund niet tijdig is gedaan, hoeft SVET de terugbetaling niet te

voldoen.2. Digitale boeken

2.1 Voor alle digitale boeken van SVET geldt dat er een refund kan plaatsvinden als de aanvraag

daarvoor binnen 14 dagen na betaling van de producten heeft plaatsgevonden. Al het betaalde geld

wordt dan binnen 14 dagen teruggestort door SVET. Indien de aanvraag voor de refund niet tijdig is

gedaan, hoeft SVET de terugbetaling niet te voldoen.